Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

 • Národný projekt: Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
 • Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove
 • Národný projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
 • Národný projekt: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • Národný projekt: Digitálne učivo na dosah
 • Záložka do knihy spojuje školy – Ústav pro informace ve vzdělávaní v Prahe – Národná pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
 • Adamko hravo – zdravo – projekt Ministerstva zdravotníctva SR
 • Veselé zúbky – sociálny projekt spoločnosti DM   – úspešný, 1. miesto za Košický kraj
 • Vitaj v cestnej premávke – projekt nadácie Orange – Školy pre budúcnosť 2014/2015 – spracovaný, nevyhodnotený
 • Prečítaj mi rozprávku – rozvojový projekt na podporu výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách MŠVVaŠ SR – úspešný
 • Zážitkový tábor – „Zaži-to“ – Národný projekt Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou IUVENTA BA
 • V spolupráci s Úspech, n.o. v rámci III. výzvy pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu v programe „Demokracia a ľudské práva“ Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation predložený projekt „Píšu rómske deti“.
 • Škola je zapojená aj v programoch:          Červená stužka, Zelená škola  a Školské ovocie