Mgr. Eva Ružbacká

Hlavné úlohy koordinátora drogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov v školskom roku 2015/2016

Hlavné úlohy a činnosť koordinátora drogovej prevencie sú zamerané na oblasť multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu, súvisia so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, venujú sa aj problematike migrácie.

Pri realizácii preventívnych aktivít a programov venovať zvýšenú pozornosť odbornej garancii programov. Vopred si preveriť ponuky preventívnych aktivít a programov, aby sa predišlo prípadnému nežiaducemu vplyvu reprezentantov zhubných kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov.

V zmysle medzinárodných záväzkov SR v problematike ľudských práv a Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou SR uznesením číslo 71/2015:

 • naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov 1. a 2. stupňa,
 • výchovu k ľudským právam usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
 • vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam, ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity,
 • zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s touto tematikou,
 • vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),
 • pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov o migrantoch.

Naďalej využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas a Kompasito.

V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 25 zo dňa 15. januára 2014:

 • šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 • zamerať školskú politiku a prax na otázky antidiskriminácie, rôznorodosti, rovného zaobchádzania s každou ľudskou bytosťou.

Zapojiť sa do projektu Slovenského výboru UNICEF- „Škola priateľská deťom.“

Pokračovať v realizácii školského programu prevencie šikanovania v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane. Ako pomôcku využívať informačný text „Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“, „Vzdelávacia príručka o obchodovaní s ľuďmi pre pedagógov a sociálnych pracovníkov“, CD pod názvom „Dve malé dievčatká“ a pod.

V súlade so Stratégiou prevencie kriminality realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia žiakov.

Priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci.

Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu s využitím metodík.

Realizovať prednášky a aktivity za účasti zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo pediatrov a gastroenterológov zdravotníckych zariadení.

K prevencii rizikového správania sa žiakov vypracovať školskú stratégiu s efektívnymi postupmi riešenia vyskytujúcich sa problémov, do ktorej budú zainteresovaní všetci pedagogickí zamestnanci.

Využívať metodické publikácie zamerané na prevenciu tabakizmu a užívania alkoholu.

Vyhlasovať aktivity k  Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Svetovému dňu nefajčenia, Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami, Svetovému dňu ústneho zdravia, Svetovému dňu bez násilia, Svetovému dňu duševného zdravia, Európskemu týždňu boja proti drogám a Svetovému dňu prevencie AIDS.

Plniť úlohy Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008-2015, realizovať besedy a aktivity o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia.

Informovať žiakov o Opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (oznámenie č. 256/2009 Z. z.), Opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (oznámenie č. 424/2004 Z. z.), Opčnom protokole o procedúre oznámení (oznámenie č. 91/2014 Z. z.).

Pri prerokovaní závažných vecí rokovať s rodičmi žiaka za prítomnosti ďalšieho člena vedenia školy a výchovného poradcu, z pohovoru urobiť písomný záznam.

Dbať na utváranie morálnych princípov, noriem regulujúcich správanie, t.j. dodržiavanie školského poriadku, učebnej a pracovnej disciplíny, vzťahu k práci, ochrane majetku a bezpečnosti pri práci.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v spolupráci s výchovným poradcom:

 • podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,
 • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
 • prijímať také opatrenia na zabezpečovanie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,
 • priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny.

Pokračovať v zapojení školy do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS.

Z vymenovaných úloh a aktivít koordinátora prevencie v škole je zrejmé, že sa od neho vyžaduje dostatočná odborná rozhľadenosť v otázkach prevencie sociálno-patologických javov a prevencie drogových závislostí, spôsobilosť efektívnej komunikácie, schopnosť sprostredkovať a presadiť požiadavky vyplývajúce z koordinačnej práce v kolektíve učiteľov, v škole, vo vedení školy, ale i v spolupráci s rodičmi a inými relevantnými inštitúciami.

Základom úspešnej práce koordinátora prevencie je kooperácia s celým kolektívom pedagogických pracovníkov v spolupráci s rodičmi a v súčinnosti s pracovníkmi z psychologických, zdravotníckych a vzdelávacích pracovísk.

Harmonogram činnosti pre školský rok 2015/2016

Hlavné metódy a formy práce:

 • rozhovory, besedy, ankety, dotazník,
 • vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,
 • práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,
 • práca s internetom a počítačovými programami, návšteva internetových stránok s protidrogovou tematikou,
 • organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami,
 • nástenky, plagáty, výstavky,
 • akcie organizované Žiackym parlamentom,
 • prosociálna činnosť,
 • monitorovanie správania žiakov,
 • rozhovory s rodičmi a pod.

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.

 

September

Ø  Vypracovať plán práce koordinátora drogových závislostí a sociálno-patologických  javov (jeho prípadné dopracovanie podľa okolností).
Ø  V spolupráci s výchovným poradcom naplánovať účelové preventívne aktivity so žiakmi z oblasti výchovy a vzdelávania, správania, medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov.
Ø  Beseda so stomatológom na tému „Hygiena našich úst“ (12. september- Svetový deň ústneho zdravia).
Ø   Zapojenie školy do projektu Slovenského výboru UNICEF- „Škola priateľská deťom“
Ø  Spolupráca s triednymi i ostatnými učiteľmi, aby zapracovali do svojich vyučovacích plánov  protidrogovú tematiku a výchovu k zdravému životnému štýlu, zapojenie do prevencie aj žiakov, najmä z radov Žiackeho parlamentu.
Október
Ø  Aktualizovanie informácií o telefónnych linkách a webových stránkach,  ktoré poskytujú pomoc.
Ø  Vytvorenie skupiny PEER aktivistov z radov žiakov 2.stupňa ZŠ.
Ø  Beseda s policajtom- preventistom na tému „Bez násilia každý deň“ (2. október- Svetový deň bez násilia).
Ø  Propagácia letáčikov o duševnom zdraví triednym učiteľom pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (10. október).
Ø  Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi- informačné texty, prezentácia DVD filmu na túto tému (18. október)
Ø  Využitie internetovej stránky „NAPO: Bezpečnosť s úsmevom“ s cieľom upútať pozornosť na problematiku BOZP prostredníctvom zábavných príbehov a humorného prístupu pre žiakov 2. stupňa ZŠ (24.- 30. 10 – Európsky týždeň BOZP).
November
Ø  Konzultácie so žiakmi – predpokladanými agresormi, ktorí by mohli byť násilnícky voči iným žiakom, učiteľom.
Ø  Celoslovenská školská kampaň „Červené stužky“
Ø  Riešenie fajčenia, alkoholu u žiakov – prezentácia

Ø  Riešenie zneužívania mobilov, počítačov- e-mailovej pošty atď.

Ø  Európsky týždeň boja proti drogám – preventívne aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách, napr. besedy, prednášky, prezentácie, dokumentárne filmy a pod.

Ø  Zober loptu, nie drogu- športové aktivity zmiešaných družstiev- učitelia a žiaci.

December
Ø  Preventívne aktivity so žiakmi 1. stupňa ZŠ.
Ø  Beseda s gynekológom na tému „AIDS a iné pohlavné choroby“ (1. december- Svetový deň prevencie AIDS).
Ø  Školská olympiáda ľudských práv (10.december- Deň ľudských práv)
Ø  vedomostná súťaž „Nemysli na drogu!“
Január
Ø  Koordinácia a spolupráca s pedagógmi, ktorí zapájajú žiakov do školských a mimoškolských podujatí
Ø  Preventívne aktivity so žiakmi 1. stupňa ZŠ.
Ø  Preventívna aktivita prostredníctvom prezentácie na tému „Rodiny na úteku“ (13. január- Svetový deň migrantov a utečencov)
Február
Ø  Vyhľadávanie a podchytávanie detí so sociálne slabšieho prostredia, u ktorých sa prejavuje tendencia vyhľadávať prostredie s negatívnymi vplyvmi na ich zdravý vývoj.
Ø  Zober loptu, nie drogy – športová súťaž pre dievčatá (preskoky na švihadle), pre chlapcov (jedenástky).
Ø  Pomoc výchovnému poradcovi pri vykonávaní analýzy stavu záujmov končiacich žiakov, pri získavaní údajov, ktoré sú potrebné pri podávaní prihlášok na stredné školy.
Ø  Preventívne aktivity so žiakmi 1. stupňa ZŠ.
Marec
Ø  Medzinárodný deň  bez fajčenia – aktualizácia centrálnej nástenky, príspevok do školského rozhlasu.
Ø  Spolupráca s Políciou v Spišských Vlachoch – beseda, prednáška.
Ø  Prezentácia DVD filmu „Obchodovanie s ľuďmi“.
Ø  V rámci mesiaca knihy – čítanie článkov s protidrogovou tematikou.
Apríl
Ø  Aktualizácia centrálnej nástenky.
Ø  Propagácia „Dňa narcisov“- výchovné využitie boja proti fajčeniu a iným návykovým látkam.
Ø  Rizikové správanie detí a mládeže, prevenčné aktivity, programy zamerané na rozvoj tolerancie a prevencie násilia u pubescentov – preventívne aktivity, triednické hodiny.
Ø  Prednáška a preventívne aktivity realizované za účasti zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo pediatrov a gastroenterológov zdravotníckych zariadení (7. apríl- Svetový deň zdravia)
Ø  Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (28. apríl)- preventívne aktivity
Ø  Spolupráca s učiteľmi výtvarnej výchovy: zorganizovanie výstavy výtvarných prác s protidrogovou tematikou, boj proti násiliu.
Máj
Ø  Preventívne aktivity so žiakmi 1. stupňa ZŠ.
Ø  Rozhlasové okienko – „31.máj – Svetový deň nefajčenia.“

Ø  Beseda na tému “Varovania na tabakových výrobkoch“, prípadne návšteva Poradne pre odvykanie od fajčenia pri RÚVZ v Spišskej Novej Vsi.

Ø  Preventívne aktivity so žiakmi 2.stupňa ZŠ.

Ø  Zober loptu a nie drogu – športové aktivity pre žiakov ZŠ.
Ø  Prezentácia DVD filmu „Drogy nie!“
Jún
Ø  Spolupráca s políciou, príp. s  prokuratúrou – beseda o kriminalite mládeže, najmä drogovo závislej  (pre žiakov 2. stupňa ZŠ).
Ø  Vyhodnotenie celoročnej práce PEER aktivistov.
Preventívna aktivita na tému „Kedy experimentujeme a kedy ide o tvrdú závislosť?“ (26. jún- Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami).
Ø  Vyhodnotenie činnosti koordinátora drogovej prevencie a sociálno-patologických javov.
Ø  Vypracovanie hodnotiacej správy koordinátora drogovej prevencie a sociálno-patologických javov.

 

Ciele a úlohy, ktoré obsahuje môj plán sú variabilné, budú sa uskutočňovať podľa možností a potreby, ich čas uskutočnenia sa môže podľa rôznych okolností meniť, ciele a úlohy  ponechávam otvorené, nakoľko rátam s ich ďalším dopĺňaním, ktoré si stanovujú ostatní pedagogickí pracovníci, čím sa bude  činnosť nielen rozširovať, ale i skvalitňovať.