PaedDr. Jana Valigura Švantnerová

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením

výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-

poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného

poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Z.z.

o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s pedagogicko-

organizačnými pokynmi MŠ SR pre školský rok 2015/2016 a s Dohovorom o právach

dieťaťa. V činnosti výchovného poradcu posilňovať význam kariérneho poradenstva ako

nástroja zosúlaďovanie profesionálnych želaní a kompetencií žiakov.

 Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení

osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie

výchovného poradcu

 Poskytovať pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so

žiakmi a ich zákonnými zástupcami

 Sledovať vývin záujmov žiakov nadaných, talentovaných, sociálne znevýhodnených a tiež

žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou

 V spolupráci s koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov a s triednymi

učiteľmi organizovať alebo zabezpečovať účelové preventívne aktivity so žiakmi z oblasti

učenia i vzdelávania, správania aj medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, voľby

povolania a profesijnej orientácie, prevencie závislosti a tiež iných sociálno-

patologických javov

 Monitorovať výskyt týchto javov v správaní sa žiakov a ich prípadnú existenciu promptne

riešiť

 Všímať si akcie jednotlivých triednych učiteľov so žiakmi obsahovo súvisiace s výchovou

a so zvyšovaním informovanosti k otázkam voľby povolania, ako sú besedy, exkurzie…

 Dôsledne dodržiavať a presadzovať v podmienkach školy zákon o ochrane osobných

údajov

 Zorganizovať stretnutie žiakov končiacich ročníkov a rodičov, informovať ich

o prijímacom konaní

 Zabezpečovať agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na

ďalšie štúdium s programom PROFORIENT

 Pripraviť a realizovať vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy

 Zabezpečiť zber podkladov pre Testovanie 5 – 2015 a jeho následné organizovanie.

 Poskytovať konzultačné hodiny v danom časovom termíne alebo vopred dohodnutom

termíne

 Spolupracovať so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom

pedagogicko-psychologického poradenstva, ÚPSVaR, vedením školy

 Organizovať exkurzie na vybrané stredné školy

 Využívaním internetu, jednotlivých web-stránok SŠ a ŠVS vyhľadávať kritéria

prijímacieho konania na SŠ, informovať o nich žiakov a následne kontrolovať ich

korešpondovanie s reálnymi skutočnosťami týkajúcimi sa

 Zaistiť dodržanie termínov k odoslaniu prihlášok na štúdium SŠ podľa platného časového

harmonogramu

 Aktívne sa zúčastňovať na pracovných poradách, seminároch a školeniach

organizovaných pre VP