Úvodné slovo riaditeľky školy

Program výchovy a vzdelávania školy v spolupráci s členmi pedagogického i nepedagogického zboru by mal viesť k všestrannému rozvoju osobnosti každého žiaka a napĺňať všetkých zamestnancov pocitom úspešnosti z kvalitných výsledkov a dobrého mena školy, po ich patričnom finančnom i morálnom ohodnotení.
Výchova k mravným hodnotám, ako druhej zložky výchovno-vzdelávacieho procesu, musí byť zabezpečovaná v súčinnosti s výučbou, stáť s ňou na rovnocennej úrovni a takto zabezpečovať program tvorivo – humanistickej školy so sociálnym cítením a demokratickými princípmi, ktoré predstavujú základ stability školy, ako verejnej inštitúcie, otvorenej navonok i vo vnútorných väzbách a v interakcii riaditeľ – učiteľ – žiak.

Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka školy

Vízia Základnej školy v Bystranoch

Základným účelom vzdelávania a výchovy je rozvinúť hodnoty a postoje vychovávaných a vybaviť ich znalosťami a zručnosťami, ktoré im dajú väčší pocit istoty, radosti a uspokojenia v živote. Toto tvrdenie chce vyjadriť, že vzdelávanie a výchova nemajú slúžiť len potrebám sveta práce a ekonomike, ale sú rovnako významné pre výchovu jednotlivca, ako plnoprávneho člena spoločnosti, slúžia i vyššej kvalite života. Vzdelávanie je proces, v ktorom si žiak osvojuje poznatky a činnosti, vytvára vedomosti a zručnosti, rozvíja telesné a duševné schopnosti a záujmy.
Súhrn vedomostí ešte nie je vzdelaním. Aj to najväčšie kvantum vedomostí by človeku bolo zbytočné, ak by tieto nevytvárali ucelenú sústavu a ak by ich v prípade potreby nevedel využívať, na ich základe konať a pod.., skrátka využívať v živote.
Vzdelávanie preto musí kráčať ruka v ruke s výchovou. Bez vzdelávania a výchovy nie je možné konštatovať, že osobnosť bude harmonicky rozvinutá. V určitých konkrétnych situáciách a podmienkach je síce otázne, čo je v danej chvíli dôležitejšie, ale vo všeobecnosti sú to dve rovnocenné zložky ovplyvňujúce primeraný rozvoj osobnosti. Ideou našej školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, a tiež preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené.
Kritériom pre nás je:
1.   Spokojnosť žiakov, rodičov, zamestnancov
2.   Kvalita výsledkov primeraná schopnostiam a možnostiam
Okrem vzdelávacích úloh plní škola aj výchovné úlohy tým, že utvára osobnosť človeka a jeho vlastnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňujú široké sociálne vzťahy medzi výchovnými pracovníkmi, žiakmi, rodičmi. Škola svojim denným režimom, ponukou rôznych aktivít spojených so získavaním vedomostí, zručností a návykov chce významne zasiahnuť v prospech telesného, duševného a sociálneho zdravia žiakov. Má slúžiť všestrannému rozvoju dieťaťa, nielen vzdelávaniu.
Významným motivačným a inšpirujúcim činiteľom edukácie by sa mal stať pocit úspechu, ktorý pedagóg u žiaka vyvolá. Zmeniť výkonovú motiváciu nie je jednoduché a pri jej tvorbe je potrebné využiť všetky skúsenostné zážitky, vrátane snáh o prekonanie prekážok na ceste za dosiahnutím svojho cieľa.

Vízia školy z koncepcie rozvoja v roku 2013

Škola priateľská: budovať interaktívne väzby riaditeľ – učiteľ – žiak – rodič na základe vzájomnej dôvery, poznávania, diskusií. Vo vzájomných vzťahoch využívať kognitívnu zložku, ale nepodceňovať emocionálnu zložku. Dbať na to, aby každý rešpektoval každého, aby nepoznal len svoje práva, ale aby pamätal aj na práva ostatných. Aby sa nikto nevyvyšoval a ani sa nebál vyjadriť svoj názor.
Škola spravodlivá: nielen dohliadať na uplatňovanie princípu spravodlivosti v oblasti hodnotenia, ale vytvoriť podmienky priehľadnosti – dbať o to, aby všetci mali pocit, že sú spravodlivo hodnotení – žiaci, učitelia a ostatní zamestnanci.
Škola tvorivá: vytvárať podmienky pre realizovanie a rozvoj kreativity žiakov i pedagogických zamestnancov. V rámci povolenej variability učebného plánu i mimoškolskej činnosti umožňovať výber vzdelávacích a výchovných aktivít podľa schopností a záujmu žiakov. Vytvárať materiálne podmienky pre zabezpečenie tvorivého vyučovania, kde žiaci môžu prejaviť svoj talent, nadanie, dispozície. Podporiť schopnosti žiakov tvorivo a kriticky riešiť problémy, identifikovať ich, analyzovať a navrhovať ich riešenia.
Škola kvalitná:  hlavným kritériom je úroveň a kvalita vyučovacieho procesu, úroveň podmienok pre vyučovanie, obsah moderných, inovatívnych prvkov v didaktických postupoch, výsledky žiakov. Škola musí uplatňovať efektívny vnútorný systém kontroly vyučovacieho procesu prostredníctvom riadiacich a metodických orgánov školy.
Úspech v edukačnom prostredí dosiahnuť tak, že so žiakmi budeme pracovať v pokojnej atmosfére, v bezprostrednom kontakte s ich potrebami a záujmami, že budeme stále aktívni, ochotní si pomôcť a objektívni v reflexii i sebareflexii. Každá tvorivá úloha prispôsobená záujmom a schopnostiam žiakov ich dokáže motivovať a aktivizovať nenásilnou formou k učeniu sa. Konštruktívna práca pedagóga musí ísť cestou diskusie, ak sa chce stať cestou účinnou. Každý pedagóg by sa mal snažiť deti počúvať, hovoriť s nimi a porozumieť im. Iba táto cesta je tou, ktorá nás môže priviesť k očakávaným výsledkom reformy myslenia a komplexného rozvoja osobnosti a charakteru jednotlivca.

Poslanie Základnej školy v Bystranoch

Návrh cieľov a úloh budúceho rozvoja školy vychádza z konkrétnych podmienok školy, skladby jej žiakov a z osvojených priorít koncepcie rozvoja školy.
Poslaním našej školy je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými pre úspešný život v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti.
Ciele a princíp edukačného procesu na našej škole vzhľadom k skladbe žiakov sme si stanovili tak, aby vyhovovali nasledovným požiadavkám:
•  nesmie byť vzdialený a neuskutočniteľný,
•  nemôže byť postavený ako niečo konečné, lebo by navodzoval koniec vývoja,
•  musí byť všeobecný, postihovať všetko ľudské, ale súčasne vyhovovať každému človeku,
•  nikoho nesmie dopredu vylúčiť, musí poskytovať možnosť rozpracovať ho do postupných   výchovných krokov pre každého človeka osobitne,
•  nesmie stavať do protikladu potreby individuálne a potreby spoločnosti.

Strategický cieľ a špecifické ciele školy

Strategický cieľ: zaradiť do učebného plánu a učebných osnov taký obsah výchovy a vzdelávania, ktorý prispieva ku kultivácii postojov žiaka vo vzťahu k sebe, ľuďom, svetu a prostredníctvom obsahu zabezpečiť kultiváciu profesionality budúceho študenta alebo pracovníka. Byť kreatívni  na úseku  voľno časových možností žiakov a poskytovať im rôznorodé, invenčné a osobnostný rozvoj podporujúce aktivity s elimináciou sociálno-patologických javov.
Špecifické ciele:
»  premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné školstvo na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na slobodu osobnosti,
»  vytvoriť optimálne pracovné prostredie s kvalitným materiálno-technickým vybavením školy,
»  klásť dôraz na odborný a profesijný rast pedagogických zamestnancov školy, posilniť ich postavenie a motiváciu,
»  vytvárať optimálne podmienky na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia,
»  dosiahnuť, aby sa škola stala centrom vzdelávania, kultúry, športu a spoločenského života,
»  spolupracovať s odborníkmi v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, medicíny,  práva a pod.,
»  podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka,
»  skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, rodičmi,  radou školy, verejnosťou a inými školami,
»  zaviesť nové, inovatívne formy a metódy práce so žiakmi,
»  dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech,
»  zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup k vzdelávaniu,
»  dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov našej škole,
»  zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov,
»  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracovať podľa potreby a záverov odborníkov individuálny výchovno-vzdelávací program, primeraný ich potrebám, s možnosťou dosiahnutia úspechu ich edukácie i pre ich osobnostný zážitok úspechu,
»  v súlade so školským zákonom podporovať rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytovať žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.