Mgr. Ľudmila Živčáková

 

Hlavné úlohy MZ v školskom roku 2015-2016

Plán práce MZ vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školy a školské zariadenia na šk.r.2015/2016 z hlavných úloh plánu práce školy, analýzy činnosti MZ v šk. roku 2014/2015, analýzy dosiahnutých výchovne vzdelávacích výsledkov v  šk. r. 2014/2015, školského výchovno-vzdelávacieho programu, ISCED1 a základných pedagogických dokumentov.

V tomto školskom roku 2015/16 sa budeme venovať:

Dodržiavať inovovaný ŠVP v 1.ročníku.

Plniť prierezové témy a využívať ich v ročníkových projektoch.

Na vyučovacích hodinách rešpektovať individuálne osobitosti žiaka.

Rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov, zamerať sa na vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov.

Rozvíjať záujmy žiakov formou záujmových útvarov.

Klásť dôraz na čítanie s porozumením.

Počas edukačného procesu využívať didaktické metódy, zásady.

Dodržiavať platné predpisy na hodnotenie.

Pri hodnotení zohľadňovať individuálne osobitosti žiaka. V edukačnom procese žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodržiavať stanovený plán, spolupracovať s SCPPP a špeciálnym školským pedagógom.

Zvýšiť kvalitu prípravy žiakov na testovanie T5.

Úlohy v jednotlivých premetoch:

Slovenský jazyk a literatúra

 • osvojiť si normy písaného písma,
 • venovať sa čítaniu s porozumením
 • upevniť učivo, precvičovať so slaboprospievajúcimi žiakmi, vysvetliť a ozrejmiť zadanie úlohy
 • prehlbovať učivo rôznymi formami, hravou
 • viesť žiakov k pochopeniu analýzy a syntézy slabík
 • pozornosť venovať ovládaniu činnosti s textom
 • pozornosť venovať slovnej zásobe
 • nabádať žiaka, aby poznatky využil pri získavaní nových vedomostí
 • zapájať sa do literárnych súťaží

 

Matematika

 • rozvíjať a podporovať samostatnosť pri riešení úloh
 • podnecovať chcenie vypracovať úlohu
 • vedieť zobrazovať a pracovať na číselnej osi a v štvorcovej sieti
 • získavať poznatky zaokrúhľovania, rozkladu
 • rozvíjať u žiakov hľadanie možnosti najjednoduchšieho riešenia
 • vedieť riešiť slovné úlohy z reálneho života
 • vedomosti kontrolovať, preverovať
 • v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní

 

Cudzí  jazyk – Anglický

 • pravidelne vzbudzovať záujem o jazyk iných krajín
 • rozvíjať komunikatívnosť
 • sústrediť sa na konverzovanie
 • vedieť rozdiely medzi písaným a hovoreným slovom
 • uplatňovať na vyučovacom procese slovníky a iné dostupnú literatúru
 • využívať hravú formu, IKT, metodický materiál

 

Prírodoveda

 • v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti

 Pracovné vyučovanie

 • v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia
 • naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti

 

Výtvarná výchova

 • rozvíjať u žiakov samostatnosť v práci pri uplatňovaní rôznych technických postupov
 • prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
 • zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtv. techník
 • zapájať deti do výtvarných súťaží

Hudobná výchova

 • poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folkl. súbory.
 • zapájať žiakov do hud. súťaží

 

Telesná výchova

 • naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým činnostiam
 • zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a čestnosť v súťažení