Mgr. Marta Kľocová

 

Činnosť MZ ŠT bude vychádzať najmä z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy na školský rok 2015/2016 a z hlavných úloh plánu práce školy. Bude zameraná na skvalitnenie práce učiteľov, rozvíjanie vzájomnej metodickej pomoci, výmenu pedagogických skúseností, spoločné hľadanie riešenia pedagogických problémov.

Hlavné úlohy MZ na školský rok 2015/2016 sú rozdelené do jednotlivých oblastí, ktoré sa plnia počas celého roka:

 

 1. Tematické výchovno-vzdelávacie plán
 2. a) Tematické výchovno-vzdelávacie plány v 1. až 8. ročníku je potrebné vypracovať podľa učebných osnov vyplývajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED I – primárne vzdelávanie a školského vzdelávacieho programu.

Do TVVP zapracovať prierezové témy: Dopravná výchova – DVA, Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR, Environmentálna výchova - ENV, Mediálna výchova- MDV, Multikultúrna výchova- MUV, Ochrana života a zdravia- OZO, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – RLK, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  – TBZ.

Do TVVP jednotlivých predmetov je potrebné zakomponovať aj úlohy vyplývajúce z čiastkových kompetencií jednotlivých tém:

 • Školského štandardu finančnej gramotnosti – FIG,
 • Školského plánu výchovy k ľudským právam – ĽP,
 • Školského programu prevencie obezity –

Pri tvorbe tematických výchovno-vzdelávacích plánov je potrebné vychádzať z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a prihliadať na organizáciu školského roka 2015/2016.

 1. Hodnotenie žiakov špeciálnych tried
 2. a) Žiaci budú hodnotení podľa nového Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a podľa školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod na to, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie má byť pre žiaka motivujúce. Pri hodnotení je dôležité pristupovať ku každému žiakovi individuálne a neporovnávať výkony žiakov navzájom,  nerozdeľovať ich na úspešných a neúspešných, ale hodnotiť každého podľa jeho možností a schopností  s ohľadom na stupeň mentálneho postihnutia.

 1. b) Celkové hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch špeciálnej triedy základnej školy na konci prvého a druhého polroka sa na vysvedčení vyjadruje slovami „prospel“ alebo „neprospel“.
 2. c) Vo vyučovacom procese využívať stupnicu na hodnotenie diktátov a písomných prác schválených na zasadnutí metodického združenia špeciálnych tried dňa 02.09.2015:

III. Analýza výchovno-vzdelávacích problémov

Na zasadnutiach MZ analyzovať výchovno-vzdelávacie problémy a určiť postupy a metódy práce, predovšetkým také, ktoré vedú ku kreativite žiakov na zlepšenie výchovy a vzdelávania. V školskom roku 2015/2016 postupovať vo výchovno-vzdelávacom procese podľa vopred schválených tematických výchovno-vzdelávacích plánov.

Na zasadnutiach MZ pravidelne informovať o prístupe učiteľov k problémovým žiakom na základe najnovších poznatkov.

 1. Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 2. a) I naďalej venovať zvýšenú pozornosť žiakom so zdravotným znevýhodnením začleneným v bežných triedach základnej školy, dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia, prípadne iných odborníkov a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.
 3. b) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
 4. c) Pri hodnotení žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím podľa príslušného variantu.
 5. Humanizácia výchovy a vzdelávania, výchova k ľudským právam
 6. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientovať na tvorivo-humanistickú výchovu.

Zavádzať aktivačné a motivačné metódy, preferovať pozitívnu motiváciu a nedirektívne vedenie vyučovacích hodín, frontálne vyučovanie nahrádzať skupinovým a samostatným, zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT, uplatňovať diferencovaný prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráci.

 1. Zamerať výchovu na posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám (dokumenty – Dohovor o právach dieťaťa).
 2. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.
 3. V edukačnom procese vytvárať a formovať kladné medziľudské vzťahy, zvyšovať úctu detí voči starším ľuďom, realizovať výchovu v duchu humanizmu, porozumenia a znášanlivosti, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.
 4. Realizovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania ako aj na podporu právneho vedomia detí.
 5. Venovať zvýšenú pozornosť ochrane a bezpečnosti pri používaní internetu ako súčasť prevencie proti kyberšikane. Využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu (bezpečnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk).
 6. Navrhnúť a realizovať aktivity k Svetovému dňu pozdravov (november), Medzinárodnému týždňu priateľstva (február), Medzinárodnému dňu detskej knihy (apríl), Svetovému týždňu rodiny (máj).
 7. Spolupracovať s koordinátorom protidrogovej a environmentálnej výchovy.

 

 1. Zvyšovanie úrovne vyučovacích hodín a prehlbovanie odbornej a metodickej prípravy učiteľov
 2. Počas vyučovania zadávať žiakom úlohy podporujúce schopnosti žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach, zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenia a rozvíjať kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti.
 3. Pri vzdelávaní žiakov umožniť používanie kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese – kalkulačky, gramatické tabuľky, notebook, tablet, názorný materiál a iné.
 4. Posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch, zamerať sa na čítanie s porozumením, pričom je potrebné využívať školskú knižnicu, internet, zároveň rozvíjať i jednoduchý písomný prejav žiakov.
 5. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach prostredníctvom celoškolskej akcie „Škola, v ktorej radi čítame“.
 6. V rámci prírodovedných predmetov začleňovať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
 7. Vo výtvarnej výchove rozvíjať tvorivosť, samostatnosť, sebahodnotenie, sebaprezentáciu a podporovať radosť z vlastnej sebarealizácie žiakov. Využívať nové výtvarné techniky a rôznorodý materiál.
 8. Na hodinách telesnej výchovy motivovať žiakov k pohybovej aktivite, podporovať rozvoj fyzickej zdatnosti žiakov a orientovať výchovno-vzdelávacie pôsobenie na oblasť zdravého životného štýlu v kontexte prevencie obezity.
 9. Pripraviť projektové vyučovanie na rôzne témy.
 10. Do vyučovacích hodín pravidelne začleňovať zážitkovú metódu.
 11. Zvýšenú pozornosť venovať regionálnej výchove (sprístupňovať žiakom poznatky o významných osobnostiach, tradíciách, zvykoch, historických a spoločenských udalostiach z našej obce a blízkeho okolia). Poznávať rómsku kultúru – viesť žiakov k láske k rómskym tradíciám a folklóru.
 12. Aktívne spolupracovať so SCŠPP Spišský Hrhov.
 13. Realizovať aktivity na podporu finančnej gramotnosti.
 14. Pripraviť komentovanú hodinu.
 15. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov – vzhľadom k druhu a stupňu postihnutia, k ich možnostiam a schopnostiam.
 16. I naďalej začleňovať prierezové témy do jednotlivých vyučovacích predmetov a rozvíjať kompetencie žiakov.
 17. Na všetkých vyučovacích hodinách naďalej dodržiavať zásadu individuálneho prístupu, zohľadniť druh, stupeň postihnutia a ďalšie osobitosti dôležité pre voľbu vyučovacej metódy.

 

VII. Zvyšovanie kvality hodín pracovného vyučovania

 

 1. Venovať zvýšenú pozornosť hodinám pracovného vyučovania – využívať pri práci rôzny materiál (prírodný, odpadový, ale aj netradičný).
 2. Využívať medzipredmetové vzťahy, prepájať fyzickú prácu s vedomosťami, ktoré žiaci získavajú na vyučovaní ostatných predmetov i v každodennom živote.
 3. Venovať sa úprave areálu školy, Eko učebne, jej okoliu, skaliek a pod.
 4. Zorganizovať „TVORIVÉ DIELNE“ – aktivity zamerané na rozvoj zručností a kreativity žiakov.
 5. Dodržiavať a sústavne zdôrazňovať zásady BOZP.

 

VIII. Podpora zdravia a zdravých návykov

 1. Na vyučovacích hodinách realizovať úlohy zdravotnej výchovy so zameraním na pestovanie návykov osobnej hygieny, prevencie chorobnosti, obezity, nákazlivých chorôb, nádorových ochorení, boja proti fajčeniu, alkoholizmu a toxikománii; všímať si osobnú čistotu, vkusnosť a upravenosť žiakov.
 2. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na zdravú výživu a ochranu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.
 3. Rôznymi aktivitami predchádzať vzniku a šíreniu sociálno-patologických javov. V rámci mimoškolskej činnosti podporovať zdravý životný štýl a efektívne trávenie voľného času.

 

 1. Spolupráca s rodičmi

Prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v škole, do rôznych príležitostných aktivít a podujatí, a tak zároveň posilňovať vzájomné vzťahy. Zorganizovať triedne aktívy a naďalej realizovať individuálne pohovory s rodičmi.