O tom, kedy vznikla prvá škola v Bystranoch, nie je žiadny písomný záznam. Ale v stredoveku bývali školy založené zvyčajne pri miestnych farách. Prvé písomné záznamy o škole sú z doby reformácie a protireformácie – kedy sa pri udalosti o vrátení miestneho kostola katolíkom v análoch spomína aj škola.

Prvým zaznamenaným učiteľom okolo r. 1667 bol Andrej Viola.

Mená ďalších učiteľov sú spomínané v písomných dokumentoch o obci Bystrany:

1873-1880 Ján Molnár, Kohlér, Hritz 1880-1882 P. Petruška 1882-1886 J. Tkáč 1886-1887 J. Raček 1887-1913 M. Gavron

Od r. 1913 nastúpil na školu učiteľ Andrej Szalay. Bol pisateľom prvej obecnej kroniky. Pôsobil tu 43 rokov a aktívne sa zapájal i do kultúrno-spoločenského života obce. V roku 1870 bola škola ešte drevená, neskôr k nej bola pristavená ešte jedna učebňa. V roku 1888 škola úplne vyhorela, preto obyvatelia obce vybudovali novú školskú budovu. Od 1.2 1931 bola rozšírená o jednu postupnú triedu. Trieda druhá bola umiestnená provizórne v prenajatej budove bývalej detskej opatrovne, ktorá patrila grófovi Csakymu. Do r. 1922 bola v obci aj detská opatrovňa. Jej zakladateľkou bola Leontína Csaky, rod. Esterházy. Od 1.9.1936 pri dvojtriednej škole bola zriadená polročná trieda pre „cigánske deti“, ktoré dovtedy do školy vôbec nechodili. Trieda bola umiestnená len provizórne, v bývalom byte kočiša grófa Csakyho. Počet „cigánskych“ žiakov školy bol 35.

V r. 1945 počas druhej svetovej vojny bolo na jeden mesiac (január) prerušené školské vyučovanie, kvôli prechodu frontu obcou Bystrany. V triede pre „cigánov“ sa nevyučovalo, lebo nemeckí vojaci spálili nábytok v triede. Vyučovanie sa začalo až 1.9.1945, kedy bol zhotovený nový nábytok. „Cigánske“ deti mali nedostatok učebníc, zošitov, ceruziek a papiera. Od 1.9. 1946 bolo na škole 5 postupných ročníkov. Žiaci 6.-8. roč. musia chodiť do obvodnej meštianskej školy v Spišských Vlachoch. 1.2.1949 je na škole zavedená stravovacia akcia Medzinárodného detského fondu (MDF). Významnou osobnosťou v obci a učiteľom bol Ján Rozmuš, ktorý nastúpil na túto školu v r. 1953. Aktívne pracoval najmä s občanmi „cigánskeho“ pôvodu. Viedol kurzy negramotných, učil priamo v osade. Založil prvé „cigánske“ divadlo v okrese pod názvom „Cigánsky tábor“ . Učiteľ Rozmuš pôsobil v Bystranoch 26 rokov. V roku 1979 prišiel na školu pán riaditeľ Stanislav Kollárik, ktorý tiež venoval veľkú pozornosť „cigánskym“ občanom a pokračoval v práci učiteľa Rozmuša. Riaditeľ Kollárik tu pôsobil až do jeho náhlej smrti v roku 1996, kedy sa stal riaditeľom školy Mgr. Ján Brajerčík. Pokračoval v práci svojich predchodcov do r. 2008. Od júna 2008 sa po prvýkrát v histórii našej školy stala riaditeľkou žena – Mgr. Júlia Čurillová.