Mgr. Lompartová Alžbeta

PK plní organizačno–riadiacu, kontrolno–hodnotiacu a vzdelávaciu funkciu. Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov, vychovávateľov a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Hlavné úlohy MZ a PK vyplývajú z plánu školy a z analýzy výsledkov za predchádzajúci rok, z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a sú rozdelené do jednotlivých oblastí, ktoré sa plnia počas celého roka.

Hlavné  ciele  a úlohy činnosti PK spoločensko-vedných predmetov:

 

 1. Dodržiavať učebné osnovy, štandardy, tematické výchovno-vzdelávacie plány.
 2. Plniť ciele Štátneho a Školského vzdelávacieho programu – ISCED 2.
 3. Plniť prierezové témy a témy ročníkových projektov ŠkVP v 5. – 8. ročníku podľa ISCED2.
 4. V spolupráci s výchovnou poradkyňou koordinovať starostlivosť o žiakov s výchovnými problémami a klásť dôraz na individuálny prístup pri riešení problémov.
 5. Pri vyučovaní integrovaných žiakov spolupracovať s odborníkmi z oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie.
 6. Viesť žiakov k tvorbe projektov, aktívne zapájať žiakov do projektovej činnosti školy.
 7. Na vyučovacích hodinách rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov, zamerať sa na vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov založených na vzájomnej úcte a tolerancii.
 8. Venovať sa talentovaným žiakom a zapájať ich do reprezentácie školy.
 9. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať tvorivý prístup a využívať variabilné

metódy vyučovania.

 1. Používať všetky dostupné didaktické pomôcky a klásť dôraz na názornosť.
 2. Na vyučovacích hodinách aktívne využívať prácu s informačnými technológiami – prácu s PC, internetom, interaktívnou tabuľou, interaktívnymi nosičmi a inými modernými didaktickými pomôckami.
 3. Pri súhrnnom hodnotení žiakov nehodnotiť len kvalitu ich vedomostí, zručností a návykov, ale i usilovnosť a ochotu spolupracovať.
 4. Uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, ktoré má

motivačný charakter.

 1. Vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiakov a prihliadať na ich momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
 2. Dodržiavať počet predpísaných písomných prác, diktátov a testov.
 3. Písomné práce, diktáty a testy hodnotiť na základe jednotných kritérií.
 4. Využívať didaktické zásady výchovného vyučovania, vedeckosti, primeranosti, systematickosti, dôkladnosti, trvácnosti, spojenia teórie s praxou a pod.
 5. Zorganizovať 1 komentovanú hodinu, vyhodnotiť ju a spísať o nej záznam.

19.Vo vyučovacích predmetoch zamerať svoje výchovné a vzdelávacie pôsobenie na rozvoj kompetencií žiakov.

 1. Pestovať dobré vzťahy s vedením miestnej komunity, rodičmi, organizáciami a aktívne s nimi spolupracovať.
 2. Zakomponovať do TVVP jednotlivých predmetov všetkých predmetov úlohy vyplývajúce z čiastkových kompetencií jednotlivých tém:
 • Školského štandardu finančnej gramotnosti,
 • Školského plánu výchovy k ľudským právam,
 • Školského programu prevencie obezity.

 

 1. Konkrétne úlohy pre jednotlivé predmety

 

Slovenský jazyk a literatúra

 • rozvíjať u žiakov národné povedomie a cítenie, národnú hrdosť a vlastenectvo
 • pestovať u žiakov vzťah k ľudovým tradíciám
 • uplatňovať komunikatívny prístup, vzbudzovať v žiakoch záujem o čítanie literatúry v slovenskom jazyku, o návštevu knižníc, divadelných predstavení a iných kultúrnych

podujatí

 • zvyšovať úroveň čítania s porozumením, zlepšovať schopnosť reprodukcie prečítaného textu, dbať o správnu intonáciu a tempo čítania
 • venovať pozornosť nácviku pravopisu a grafickej úprave žiackych prác
 • uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy
 • učiť žiakov pracovať so slovníkmi
 • žiakom v piatom ročníku pomôcť pri príprave na Testovanie 5.
 • dodržiavať počet predpísaných písomných prác, diktátov a testov
 • zorganizovať výchovné koncerty, besedy, kvízy a výstavy kníh v rámci výuky SJL
 • zefektívniť prácu školskej knižnice, doplniť žiacku knižnicu o nové knihy

Cudzie jazyky

 • vo vyučovaní cudzích jazykov rozvíjať komunikatívnosť
 • vzbudzovať u žiakov záujem o anglicky a rusky hovoriace krajiny
 • učiť žiakov pracovať so prekladovými a výkladovými slovníkmi
 • uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy
 • na vyučovacích hodinách uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, využívať zvukové a video nahrávky, autentické a doplnkové texty, jazykové časopisy
 • využívať prácu s PC, internetom, interaktívnymi CD a formu prezentácií učiva na

interaktívnej tabuli

 • pri čítaní s porozumením a hovorení klásť dôraz na správne vyjadrovanie sa, intonáciu a tempo reči
 • pri počúvaní s porozumením klásť dôraz na zvýšenú koncentráciu, správne zachytenie počutého textu, pochopenie jeho významu a správnu reprodukciu
 • rozvíjať samostatnosť a tvorivý prístup k práci
 • eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka
 • zapájať žiakov do tvorby projektov, práce žiakov vystavovať, okrem ich jazykovej

správnosti hodnotiť aj ich snahu a čas venovaný príprave projektov

 

Dejepis a občianska výchova

 • vo vyučovaní aplikovať zážitkovosť
 • využívať encyklopédie, historické pramene, médiá, prácu s PC, internetom,

formu prezentácií učiva prostredníctvom dataprojekcie a interaktívnej tabule

 • učiť žiakov vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych prameňov
 • uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy
 • učiť žiakov premýšľať o hodnotách života, rozvíjať kritické myslenie, úctu a toleranciu k názorom druhých

 

Etická a náboženská výchova

 • rozvíjať vzťah k etickým, morálnym a duchovným hodnotám
 • na hodinách etickej a náboženskej výchovy viesť žiakov k úcte k ľuďom a k poznaniu

základných princípov spoločenského a duchovného života

 • apelovať na skutočné hodnoty života, učiť ich hľadať a aplikovať v živote
 • vychádzať z overených historických prameňov náboženskej literatúry a taktiež

z najnovších poznatkov vedy, kultúry a spoločenského života

 • uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy
 • úzko spolupracovať s rodinou a poznať prostredie, v ktorom žiaci vyrastajú
 • medzipredmetové vzťahy – plniť výchovné ciele a princípy etickej výchovy v každom

vyučovacom predmete a taktiež na triednických hodinách

 

Hudobná výchova, výtvarná výchova a výchova umením

 • rozvíjať vzťah žiakov k umeniu
 • podporovať žiakov v umeleckej činnosti a organizovať výchovné koncerty na škole
 • uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy
 • práce žiakov vystavovať, organizovať vystúpenia talentovaných žiakov v rámci triedy a školy
 • aktívne zapájať žiakov do umeleckých súťaží

 

Telesná a športová výchova

 • dbať o rozvoj telesnej zdatnosti zdravia žiakov
 • motivovať ich k zvýšenej fyzickej aktivite, pohybu a tým i zmysluplnému využívaniu voľného času
 • prostredníctvom kolektívnych športov rozvíjať medziľudské vzťahy a vzájomnú komunikáciu
 • učiť žiakov k zodpovednosti a tolerancii
 • uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy
 • pripraviť a zapojiť žiakov do rôznych športových súťaží a snažiť sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky

 

 

 

Akcie organizované členmi PK spoločenskovedných predmetov

 1. V priebehu školského roka svojou činnosťou podporiť aktivity organizované pri príležitosti: Dňa Rómov; Európskeho týždňa boja proti drogám; Týždňa zdravia; Dňa detí; Dňa Zeme; Dňa vody, Dňa učiteľov, Osláv 50-teho výročia vzniku školy.
 2. V spolupráci s členmi PK prírodovedných predmetov zorganizovať program: Vianočná besiedka a Fašiangy.
 3. V mesiaci apríl 2016 pripraviť program „Múdrosť za dverami“ v rámci celoškolskej akcie „Škola, v ktorej radi čítame“ spojenej s prezentáciou odborných kníh pomocou IKT.
 4. Uskutočniť komentovanú hodinu I. polroku školského roka zo slovenského jazyka a literatúry pod vedením Mgr. A. Lompartovej.
 5. Zorganizovať medzitriedne vedomostné súťaže zamerané na rozvoj logického myslenia a previerku zručností žiakov nasledovne:

 

- vedomostné súťaže:

 • Biblické pásmo (NBV)
 • Do you speak English? (ANJ)
 • Rozprávkový labyrint (SJL)

   

-  športové súťaže:

 • Jedenástky/ (TSV)
 • Hop-sem,hop-tam /dievčatá/ (TSV)

   

-  umelecké súťaže:

 • Druhá šanca ( VYV,FRS)

 

 1. Zrealizovať návštevu knižnice, galérie a múzea.
 2. Zúčastniť sa súdneho pojednávania Okresný súd- Poprad .
 3. Počas celého školského roka pripravovať príspevky do školského časopisu.