Mgr. Tatiana Filipová

Environmentálna výchova je chápaná ako súčasť celého komplexu edukácie na našej škole. Realizuje sa prostredníctvom plnenia cieľov a úloh stanovených Plánom činnosti environmentálnej výchovy v školskom roku 2015/2016, ktorý nadväzuje na Plán práce školy a vychádza z Programu Zelená škola.

 

Ciele a úlohy environmentálnej výchovy:

 

− formovať a rozvíjať osobnostné kvality, ktoré umožnia žiakom chrániť

a zlepšovať životné prostredie

− rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, naučiť sa zodpovednosti za svoje

správanie voči prírode

− vnímať život ako najvyššiu hodnotu

− posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu,

vnímaniu estetických hodnôt prostredia

− rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť,

vyjadriť vlastný názor, písomnou i ústnou formou,

− zhromažďovať, triediť, analyzovať, prezentovať údaje o prírode, životnom

prostredí

− naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory

jednotlivých riešení

− pracovať s rôznymi zdrojmi informácií

− úlohy súvisiace s výchovou a vzdelávaním v oblasti ľudských práv.